Exposicions Bimensuals Col.lectives 2017-2018 Català

BASES
Convocatòries: Bimensuals des de Septembre 2017 a Juny 2018

Participants: Exclusivament els socis/sòcies d’AFOBOI

Obres: Hi haurà un tema obligatori on es presentarà fins a un màxim de 2 fotografies per cada
participant que podrà anar signada. També podrà ser titulada per mostrar-ho a l’etiqueta
identificativa.

Autoria i drets:
L’autor de les fotos és el legítim propietari dels drets d’imatge i serà l’únic responsable davant qualsevol
reclamació sobre els drets d’imatge o autoria.

Técnica: Totalment lliure.

Encara que siguin exposicions no s’acceptarà cap obra que s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per
qualsevol dels programes d’edició actuals, és a dir, no està permès el fotomuntatge.
Presentació en paper

Mides: Horitzontal: 30 x 20 cm. Vertical: 20 x 30 cm (Aprox. DIN A-4), en suport rígid (paspartús) de 30 x 40
cm.

Lliurament: Totes les entregues aniran muntades en paspartú negre. No s’acceptarà cap foto muntada en
un altre suport o color.
El paspartú el podreu trobar a la seu i te un cost d’ 1 € cada paspartú, reutilitzable.
Presentació en fitxer informàtic * .jpg
Qui vulgui que apareguin les seves creacions en els mitjans socials d’AFOBOI, presentació voluntària a
l’email exposicions@afoboi.com

Mesures: Horitzontal: 18 x 13 cm. Vertical: 13 x 18 cm i 300 p.p.

Presentació de les obres: Podeu fer-ho els dimarts de 17:30 a les 20 hores, a la seu de l’Agrupació,
Centre d’Art de Can Castells, directament a la secretaria d’AFOBOI.
O bé, les podeu lliurar al conserge de Can Castells, Manuel Morales, de dilluns a dissabte de les 16 a les
20 hores.

És molt important que les fotografies que es presen3n s’iden3fiquin amb la idea del tema al 100%, i no donin
opció a dubtes.

Els coordinadors de les exposicions 3ndran el dret de rebutjar totes les fotos que no s’ajus3n al tema.
Sempre que els coordinadors re3rin una foto, es donarà l’oportunitat de presentar una altra si està dins del
termini de presentació. Si es deixessin les fotos al conserge l’úl3m dia, no hi haurà opció a presentar una
altra.

Identificació: Les fotos poden anar signades. A l’entregar-indicar l’autor i el Itol que es vol fer constar a
l’esquerre. Només s’hauran de lliurar en un sobre, en el cas que es lliurin al conserge.

Lliurament: L’entrega de les fotografies serà els dies indicats al quadre de més abaix.
Exposició: Les fotografies presentades s’exposaran a la seu social, a partir del dia 15 del mes en curs, fins
al dia 10 del mes següent, sempre que no hi hagi una exposició en solitari, o una exposició col·lectiva.

 

Temas Català

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *