Exposicions Bimensuals Col.lectives 2017-2018 Català

BASES Convocatòries: Bimensuals des de Septembre 2017 a Juny 2018 Participants: Exclusivament els socis/sòcies d’AFOBOI Obres: Hi haurà un tema obligatori on es presentarà fins a un màxim de 2 fotografies per cada participant que podrà anar signada. També podrà ser titulada per mostrar-ho a l’etiqueta identificativa. Autoria i drets: L’autor de les fotos és el legítim propietari dels drets d’imatge i serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació sobre els drets d’imatge o autoria. Técnica: Totalment lliure. Encara que siguin exposicions no s’acceptarà cap obra que s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per qualsevol dels programes d’edició actuals, és a dir, no està permès el fotomuntatge. Presentació en paper Mides: Horitzontal: 30 x 20 cm. Vertical: 20 x 30 cm (Aprox. DIN A-4), en suport rígid (paspartús) de 30 x 40 cm. Lliurament: Totes les entregues aniran muntades en paspartú negre. No s’acceptarà cap foto muntada en un altre suport o color. El paspartú el podreu trobar a la seu i te un cost d’ 1 € cada paspartú, reutilitzable. Presentació en fitxer informàtic * .jpg Qui vulgui que apareguin les seves creacions en els mitjans socials d’AFOBOI, presentació voluntària a l’email exposicions@afoboi.com Mesures: Horitzontal: 18 x 13 cm. Vertical: 13 x 18 cm i 300 p.p. Presentació de les obres: Podeu fer-ho els dimarts de 17:30 a les 20 hores, a la seu de l’Agrupació, Centre d’Art de Can Castells, directament a la secretaria d’AFOBOI. O bé, les podeu lliurar al conserge de Can Castells, Manuel Morales, de dilluns a dissabte de les 16 a les 20 hores. És molt important que les fotografies que es presen3n s’iden3fiquin amb...

Exposiciones Bimensuales Colectivas 2017-2018 Castellano

BASES Convocatorias: Bimensuales desde Octubre 2017 a Junio 2018. Participantes: Socios y socias de AFOBOI exclusivamente. Obras: Habrá un tema obligatorio donde se presentará hasta un máximo de 2 fotografías per cada participante que podrá ir firmada. También podrá titularse para mostrarlo en la etiqueta identificativa. Autoría i Derechos: El autor de las fotos es el legítimo propietario de los derechos de imagen i será el único responsable ante cualquier reclamación sobre los derechos de imagen o autoría Técnica: Totalmente libre. Aunque sean exposiciones no se aceptará ninguna obra que se haya conseguido de una forma manipulada por cualquiera de los programas de edición actual, es decir, no está permitido hacer fotomontaje. Presentación en papel; Medidas: Horizontal: 30 x 20 cm. Vertical: 20 x 30 cm (aprox. DIN A.4), en soporte rígido (paspartús) de 30 x 40 cm. Entregas; Todas las entregas irán montadas en paspartú negro. No se aceptará ninguna foto montada en otro apoyo o color. El paspartú lo podréis encontrar en la sede y tiene un coste de 1 € cada paspartú, reutilizable. Presentación en fichero informático *.jpg Quien desee que se publiquen sus creaciones en los medios sociales de AFOBOI, presentación voluntaria al email exposicions@afoboi.com Medidas: Horizontal: 18 x 13 cm. Vertical: 13 x 18 cm y 300 p.p. Presentación de las obras en papel: Podéis hacerlo los martes de 17:30 a las 20 horas, en la sede de la Agrupación, Centre d’Art de Can Castells, directamente en la secretaría de AFOBOI. O bien, las podéis entregar al conserje de Can Castells, Manuel Morales, de lunes a sábados de las 16 a las 20 horas....

Exposicions Bimensuals Col-lectives 2017-2018

.Tornen de nou les expos…. Cada dos mesos fem una, aquí teniu les bases i els temes d´enguany, recentment escollits per fer una bona expo, participeu de bon gust en compartir les vostres imatges amb la resta de companys, i feu moltes fotos durant aquesta temporada. Vuelven de nuevo las expos…. Cada dos meses hagamos una, aquí tenéis las bases y los temas d´este año, recientemente escogidos para hacer una buena expo, participáis de buen gusto al compartir vuestras imágenes con el resto de compañeros, y haced muchas fotos durante esta temporada.   Temas en Català Bases en Català Temas en Castellano Bases en Castellano   GALERIA NOVIEMBRE 2017...