Taller de Fotografia Contemplativa.

3 Febrer. Taller de Fotografia Contemplativa. A les 10h. al Centre d’Art Sant Boi, C/ LLuís Castlles, 16 Sant Boi. Formador: Frederic Garrido Vilajuana | fededigital.com Organitza: AFOBOI, Agrupació Fotogràfica de Sant Boi. Taller gratuït. Què és la fotografia Contemplativa?. Fotografia contemplativa, també anomenat Miksang i Mindfulphoto, pot ser entès com un estat obert de la ment, curiós sense judici i se centra en tot just veure. Abans que una tècnica de la fotografia és una forma de veure el món i la vida. Es una experiència visual directa no conceptual, és a dir, la percepció pura. És una pràctica lligada a la meditació, buscant de veure la realitat sense prejudicis, fórmules, definicions, ansietats, objectius, simplement per veure, és portar la nostra visió al present per el dia a dia, per lo real, obrin els nostres ulls i permetre veure lo “nou” en la vida quotidiana, veure la bellesa i crear art. La proposta és portar l’art a la vida quotidiana i la vida quotidiana a l’art. Yuri Bittar La fotografia contemplativa és una forma d’explorar o de descobrir la bellesa de les coses que succeeixen en les nostres vides i trobar l’extraordinari en l’ordinari. Kimberly...

Sortida Nocturna Torre Salvana

El próximo día 2 de Diciembre salida a Torre Salvana Taller de ligth Painting.. Llevar Ropa de Abrigo, Luces de colores quien las tenga.. una linterna y Trípode.. Os esperamos a las 17:30 en el parking de la colonia Güell  junto al castillo El proper dia 2 de Desembre sortida a Torre Salvana Taller d’light Painting .. Portar Roba d’Abric, llums de colors qui les tingui .. una llanterna i Trípode .. Us esperem a les 17:30 al pàrquing de la colònia Güell juntament al...

Bases castellano Liga Social 2017-2018

BASES LLIGA SOCIAL 2017 – 2018 CONVOCATORIAS: Habrá nueve convocatorias, de octubre de 2017 a junio de 2018. PARTICIPANTES: Socios y socias de AFOBOI. AUTORÍA Y DERECHOS Las fotografías presentadas deben ser inéditas en las ligas de Afoboi y no poden haber sido premiadas en ningún otro concurso. El autor será el legítimo propietario de los derechos de imagen y por lo tanto será el único responsable delante de cualquier reclamación sobre la autoría. CATEGORÍAS: Dos categorías, color y blanco y negro. OBRAS: En cada convocatoria, cada socio podrá presentar una fotografía de cada categoría. No se permite presentar la misma fotografía a las dos categorías. MODALIDAD: La entrega de las fotografías se hará on-line y papel. Ved el cuadro donde se detallan los temas, fechas de entrega i modalidad. TÉCNICA: Libre. No se aceptarán fotomontajes, ni se aceptará ninguna obra que pueda dar pie a que el tema entregado se haya conseguido de una forma manipulada por cualquiera de los programas de edición actuales. Se pedirá RAW al autor en caso de que haya dudas. Si el autor no envía el RAW a los coordinadores de la Lliga Social, la fotografía será eliminada inmediatamente. MEDIDAS: – Modalidad papel: Fotografía de medida de 20 x 30 cm montada sobre soporte rígido (paspertú) de color negro. No se aceptará ninguna fotografía montada en otro suporte o color, o que no tenga las medidas indicadas. – Modalidad on-line: Les fotografías se deberán enviar en la fecha indicada, al correo: lligasocialafoboi@gmail.com indicando el nombre y/o número de socio, en 1200 ppp en la medida más grande, y con una resolución de 72...

Bases Lliga Social Catalá 2017-2018

BASES LLIGA SOCIAL 2017 – 2018 CONVOCATÒRIES: Hi haurà nou convocatòries, d’octubre de 2017 a juny de 2018. PARTICIPANTS: Socis i sòcies d’AFOBOI. AUTORIA I DRETS Les fotografies presentades han de ser inèdites a les lligues d’Afoboi i no poden haver estat premiades en cap altre concurs. L’autor serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació sobre l’autoria. CATEGORIES: Dues categories, color i blanc i negre. OBRES: A cada convocatòria, cada soci podrà presentar una fotografia en cada categoria. No es permet pesentar la mateixa fotografia a les dues categories. MODALITAT: El lliurament de les fotografies es farà on-line i paper. Vegeu el quadre on es concreten els temes, dates d’entrega i modalitat. TÈCNICA: Lliure. No s’accepten fotomuntatges, ni s’acceptarà cap obra que pugui donar peu a que el tema lliurat s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per qualsevol dels programes d’edició actuals. Es demanarà RAW a l’autor en cas de que es generin dubtes. Si l’autor no envia el RAW als coordinadors de la Lliga Social, la fotografia serà eliminada immediatament. MIDES: – Modalitat paper: Fotografia de mida de 20 x 30 cm muntada sobre suport rígid (paspertú) de color negre. No s’acceptarà cap fotografia muntada en un altre suport o color, o que no tingui les mides indicades. – Modalitat on-line: Les fotografies s’hauran d’enviar en la data indicada, al correu: lligasocialafoboi@gmail.com indicant el nom i/o número de soci, en 1200 ppp en la mida més gran, i amb una resolució de 72 dpi. No s’acceptarà cap fotografía que superi aquestes mides. LLIUREMENT: Les fotografies en paper s’hauran de lliurar...

Lliga social 2017-2018

La Lliga social es un concurs mensual únicament per socis. Comença al mes d’Octubre i acaba al mes de Juny i consta de nou entregues repartides en dues categories. – Tema Obligat en color. – Tema Obligat en Blanc i Negre. Les fotografies es presenten en 20×30 muntades sobre un paspartú negre i una fotografia  per cada categoria. El jurat està format  per membres d’altres associacions per tal  que la valoració sigui imparcial, les fotografies son anònimes fins al moment de la valoració. Els punts obtinguts es sumen cada mes, i al final de les entregues, les tres persones amb més puntuació reben un trofeu. Per tal de mantenir una exposició permanent al nostre espai a la seu, s’exposen totes les fotografies presentades pels socis participants als mesos que la entrega sigui en paper ja que es va alternant entre la entrega en paper i la entrega on-line. (Tot detallat a les bases).   Bases Lliga Social Catalá 2017-2018 Bases Liga Social Castellano 2017-2018 Temas Catalá Temas Castellano...