Taller d’il·luminació amb model

La proposta d’aquest taller té el caràcter de Pràctica formativa. Es tracta d’aprendre a utilitzar l’estudi i introduir-se al món de la fotografia d’estudi i la seva il·luminació. És a dir, no es tracta d’una pràctica de l’activitat denominada com “shooting”. Aquest taller serà conduït i tutelat per Alba Guapo i Dani Hernández S’ha contractat una model d’un cert nivell perquè les poses a fotografiar siguin acordades entre el (la) fotògraf (a) i la model, podent ella suggeri les més idònies per al desenvolupament de la sessió i l’aprenentatge. Es duran a terme a Can Castells les sessions següents: Divendres dia 20 d’Abril, de 16:00 h. a 20:30 h. per a 7 fotògrafs (es). Dissabte dia 21 d’Abril, de 16:00 h. a 20:30 h. per a 7 fotògrafs (es) cada sessió es distribuirà en 3 rondes de fotografia: 1ª.- 7 minuts per fotògraf (a). Temàtica vestit Pin Up, per poder explicar com dirigir una mica la model. FONS BLANC. 2ª.- 10 minuts per fotògraf (a). Temàtica Llenceria. FONS NEGRE i RETALLADA snooze. 3ª.- 10 minuts per fotògraf (a). Temàtica Burlesque (similar Music-Hall) cotilles. FONS GRIS. Amb aquesta distribució de temps i limitació en el nombre de fotògrafs (es), es pretén unes sessions àgils i que siguin ben aprofitades obtenint un resultat d’acceptable qualitat artística. Mentrestant, us animem a fer les vostres pràctiques domèstiques jugant amb la llum i a observar a internet idees de posis que puguin ser interessants per a suggerir. Durant les sessions: “NO ES PERMITIRA L’ÚS DE RÀFEGUES”, ja que la model no està prevista per a això i els flaixos requereixen cert temps de regeneració....

Taller de Fotografia Contemplativa.

3 Febrer. Taller de Fotografia Contemplativa. A les 10h. al Centre d’Art Sant Boi, C/ LLuís Castlles, 16 Sant Boi. Formador: Frederic Garrido Vilajuana | fededigital.com Organitza: AFOBOI, Agrupació Fotogràfica de Sant Boi. Taller gratuït. Què és la fotografia Contemplativa?. Fotografia contemplativa, també anomenat Miksang i Mindfulphoto, pot ser entès com un estat obert de la ment, curiós sense judici i se centra en tot just veure. Abans que una tècnica de la fotografia és una forma de veure el món i la vida. Es una experiència visual directa no conceptual, és a dir, la percepció pura. És una pràctica lligada a la meditació, buscant de veure la realitat sense prejudicis, fórmules, definicions, ansietats, objectius, simplement per veure, és portar la nostra visió al present per el dia a dia, per lo real, obrin els nostres ulls i permetre veure lo “nou” en la vida quotidiana, veure la bellesa i crear art. La proposta és portar l’art a la vida quotidiana i la vida quotidiana a l’art. Yuri Bittar La fotografia contemplativa és una forma d’explorar o de descobrir la bellesa de les coses que succeeixen en les nostres vides i trobar l’extraordinari en l’ordinari. Kimberly...

Sortida Nocturna Torre Salvana

El próximo día 2 de Diciembre salida a Torre Salvana Taller de ligth Painting.. Llevar Ropa de Abrigo, Luces de colores quien las tenga.. una linterna y Trípode.. Os esperamos a las 17:30 en el parking de la colonia Güell  junto al castillo El proper dia 2 de Desembre sortida a Torre Salvana Taller d’light Painting .. Portar Roba d’Abric, llums de colors qui les tingui .. una llanterna i Trípode .. Us esperem a les 17:30 al pàrquing de la colònia Güell juntament al...

Bases castellano Liga Social 2017-2018

BASES LLIGA SOCIAL 2017 – 2018 CONVOCATORIAS: Habrá nueve convocatorias, de octubre de 2017 a junio de 2018. PARTICIPANTES: Socios y socias de AFOBOI. AUTORÍA Y DERECHOS Las fotografías presentadas deben ser inéditas en las ligas de Afoboi y no poden haber sido premiadas en ningún otro concurso. El autor será el legítimo propietario de los derechos de imagen y por lo tanto será el único responsable delante de cualquier reclamación sobre la autoría. CATEGORÍAS: Dos categorías, color y blanco y negro. OBRAS: En cada convocatoria, cada socio podrá presentar una fotografía de cada categoría. No se permite presentar la misma fotografía a las dos categorías. MODALIDAD: La entrega de las fotografías se hará on-line y papel. Ved el cuadro donde se detallan los temas, fechas de entrega i modalidad. TÉCNICA: Libre. No se aceptarán fotomontajes, ni se aceptará ninguna obra que pueda dar pie a que el tema entregado se haya conseguido de una forma manipulada por cualquiera de los programas de edición actuales. Se pedirá RAW al autor en caso de que haya dudas. Si el autor no envía el RAW a los coordinadores de la Lliga Social, la fotografía será eliminada inmediatamente. MEDIDAS: – Modalidad papel: Fotografía de medida de 20 x 30 cm montada sobre soporte rígido (paspertú) de color negro. No se aceptará ninguna fotografía montada en otro suporte o color, o que no tenga las medidas indicadas. – Modalidad on-line: Les fotografías se deberán enviar en la fecha indicada, al correo: lligasocialafoboi@gmail.com indicando el nombre y/o número de socio, en 1200 ppp en la medida más grande, y con una resolución de 72...

Bases Lliga Social Catalá 2017-2018

BASES LLIGA SOCIAL 2017 – 2018 CONVOCATÒRIES: Hi haurà nou convocatòries, d’octubre de 2017 a juny de 2018. PARTICIPANTS: Socis i sòcies d’AFOBOI. AUTORIA I DRETS Les fotografies presentades han de ser inèdites a les lligues d’Afoboi i no poden haver estat premiades en cap altre concurs. L’autor serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació sobre l’autoria. CATEGORIES: Dues categories, color i blanc i negre. OBRES: A cada convocatòria, cada soci podrà presentar una fotografia en cada categoria. No es permet pesentar la mateixa fotografia a les dues categories. MODALITAT: El lliurament de les fotografies es farà on-line i paper. Vegeu el quadre on es concreten els temes, dates d’entrega i modalitat. TÈCNICA: Lliure. No s’accepten fotomuntatges, ni s’acceptarà cap obra que pugui donar peu a que el tema lliurat s’hagi aconseguit d’una forma manipulada per qualsevol dels programes d’edició actuals. Es demanarà RAW a l’autor en cas de que es generin dubtes. Si l’autor no envia el RAW als coordinadors de la Lliga Social, la fotografia serà eliminada immediatament. MIDES: – Modalitat paper: Fotografia de mida de 20 x 30 cm muntada sobre suport rígid (paspertú) de color negre. No s’acceptarà cap fotografia muntada en un altre suport o color, o que no tingui les mides indicades. – Modalitat on-line: Les fotografies s’hauran d’enviar en la data indicada, al correu: lligasocialafoboi@gmail.com indicant el nom i/o número de soci, en 1200 ppp en la mida més gran, i amb una resolució de 72 dpi. No s’acceptarà cap fotografía que superi aquestes mides. LLIUREMENT: Les fotografies en paper s’hauran de lliurar...